Od 5 do 12 czerwca 2023 roku twać będzie kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Gminy Brzeszcze.  Obowiązek stawienia się przed komisją dotyczy m.in. mężczyzn urodzonych w 2004 roku (tzw. rocznik podstawowy), mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (tzw. roczniki starsze) oraz kobiet urodzonych w latach 1999-2004, posiadających kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji.

Kwalifikacja Wojskowa dla mieszkańców i mieszkanek Gminy Brzeszcze odbędzie się od 5 do 12 czerwca 2023 w Oświęcimiu (budynek Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu przy ul. Bema 4).

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej otrzymały przesłane pocztą stosowne wezwania i są zobowiązane zgłosić się na kwalifkację w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie, o którym mowa w pkt 1 wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2004 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby, które w latach 2021 i 2022:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

  1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) lub osobie go reprezentującej:
  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe
  1. powiatowej komisji lekarskiej:
  • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  1. wojskowemu komendantowi uzupełnień:
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień, nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę lub zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

(źr.Brzeszcze.pl)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Proszę podać swoje imię tutaj