Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach zwołuje XXVII Sesję Rady Miejskiej w Brzeszczach na wtorek 30 marca 2021 r. o godz. 14.30 w trybie zdalnego obradowania.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad sesji.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Sprawozdanie Burmistrza Brzeszcz z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Odpowiedzi na interpelacje radnych oraz wnioski zgłoszone i przyjęte na poprzedniej sesji.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/245/2021 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze na lata 2021 – 2031.
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/246/2021 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 19 stycznia 2021 r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2021
 • Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Brzeszcze nieruchomości położonej w Brzeszczach przy ul. Leśnej
 • Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w Brzeszczach przy ul. Kolejowej
 • Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Brzeszcze nieruchomości położonych w Brzeszczach
 • Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w Brzeszczach przy ul. Kolejowej
 • Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w Brzeszczach przy ul. Ofiar Oświęcimia
 • Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w Zasolu
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/145/04 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie: określania zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brzeszcze oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Przecieszyńskiej, Granicznej, Lesisko, Daszyńskiego, Drobniaka i Zielonej
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 1744, 1745 położonych przy ul. Olszyny w Jawiszowicach
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Brzeszcze dla Gminy Miasta Oświęcim w celu partycypowania w kosztach funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Brzeszcze, a gminą Trzciana dotyczącego udzielenia tymczasowego schronienia jednemu bezdomnemu mężczyźnie z terenu gminy Trzciana w Schronisku dla osób bezdomnych z miejscami noclegowymi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/247/2021 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 roku”
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Brzeszcze do Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce
 • Projekt uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Brzeszcze za rok 2021 – druk nr 286

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wnioski i oświadczenia radnych oraz informacje.

9. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej.

(źr. brzeszcze.pl)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.