Z dnia na dzień zmienia się lokalny krajobraz, który nas otacza. Z mapy Gminy Brzeszcze znikają kolejne domy.

Na placu budowy, widać pojedyncze osoby, które jeszcze wywożą dobytek całego swojego życia.

W okolicy ulicy Lisica spotykamy małżeństwo w średnim wieku. Widać na ich twarzach zmartwienie. W rozmowie informują nas, że dom lada dzień zostanie wyburzony, a oni musieli wynająć mieszkanie w bloku. Przy domu funkcjonował warsztat, który również stanowił źródło utrzymania rodziny. Zatroskana mieszkanka Jawiszowic, poinformowała nas, że gdyby nie oszczędności i pomoc bliskich to niemieliby się gdzie podziać.

„Mieliśmy przenieść warsztat męża do bloków? My nie dostaliśmy nawet wyceny naszego domu. Musieliśmy wyprowadzić się w ciemno. Podobno wypłaty mają być w pierwszym kwartale 2023 roku, ale czy tak będzie?”- słyszymy zwątpienie w łamiącym się głosie.

W podobnym tonie wypowiadają się inni mieszkańcy Jawiszowic, których spotykamy w rejonie ulicy Olszyny/ Trzciniec.

„Zostaliśmy bez domu, bez środków do życia. Nikogo to nie interesuje. Nikt nas nawet nie zapytał, czy mamy gdzie się podziać, za co wynająć mieszkanie. Do końca listopada podobno mamy dostać wycenę. Domu już praktycznie nie ma. Jak się nie zgodzimy z tą ich wyceną, to możemy się sądzić kolejne 5-10 lat. Mają spec ustawę i ludzi w dupie. Na portalu ogłoszeniowym, ktoś już wystawił moje okna. My nie mogliśmy ich zabrać, ale firma, która zajmuje się rozbiórką robi tu niezły biznes” – informuje 52 letni mieszkaniec Jawiszowic.

Z odpowiedziami na nurtujące pytania wysiedlanych mieszkańców przychodzi radny Gminy Miedźna Pan Łukasz Banaś. Tak- radny z Miedźnej, nie radny z Gminy Brzeszcze. W Gminie Miedźna dwa tygodnie temu odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców, w którym udział wzięli przedstawiciele wykonawcy i samorządowcy. W Gminie Brzeszcze nikt o takim spotkaniu nic nie mówi, a brzeszczańscy radni i włodarze zapadli się pod ziemię.

Przedstawiamy zbiór najważniejszych informacji, przygotowany przez radnego ze śląska:

[INFORMACJE OGÓLNE]

Budowa drogi ekspresowej S1 realizowana jest w trybie tzw. specustawy drogowej, czyli ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Na realizację inwestycji na odcinku przebiegającym m.in. przez teren naszej gminy, inwestor – GDDKiA uzyskał w dniu 12 września 2022 r. decyzję Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID). Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to tyle, że z chwilą jej wydania inwestor jest uprawniony do realizacji robót budowlanych i nie ma w tym wypadku znaczenia fakt, że decyzja ta nie jest jeszcze ostateczna i prawomocna, tzn. gdyby nawet któraś ze stron postępowania wniosła od niej odwołanie, to nie wstrzymuje to realizacji inwestycji.

[WYWŁASZCZENIA]

Decyzja ZRID zawiera w swojej treści m.in. zestawienie działek, które albo w całości, albo też w części zostaną przejęte pod projektowaną drogę, a ich właścicielem stanie się z mocy prawa Skarb Państwa. Oczywiście wywłaszczenie to odbywać się będzie za należnym odszkodowaniem. Z chwilą wydania decyzji ZRID, akta sprawy zostały przekazane do Oddziału ds. Odszkodowań Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, który będzie prowadził postępowania administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowań za przejęte grunty. Mieszkańcy, których domy będą wyburzane, zgodnie ze specustawą drogową oraz wydaną decyzją ZRID, będą musieli opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania najpóźniej w 120 dniu od dnia wydania decyzji, czyli do dnia 10 stycznia 2023 r. W przypadku braku dobrowolnego opuszczenia domów, inwestor będzie uprawniony do przymusowego wejścia do obiektu z Policją i żądać niezwłocznej eksmisji.

[ODSZKODOWANIA]

Wszystkim właścicielom wywłaszczanych nieruchomości przysługują odszkodowania. Postępowania odszkodowawcze prowadzić będzie Zamiejscowy Zespół ds. Odszkodowań w Bielsku-Białej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Z uzyskanych informacji wynika, że w pierwszej kolejności, z obiektywnych przyczyn, decyzje ustalające wysokość odszkodowania otrzymają dotychczasowi właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

Zgodnie z przepisami specustawy drogowej, jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności. Tym samym, teoretycznie przynajmniej, decyzje w stosunku do właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi powinny zostać wydane w listopadzie 2022 r.

Dopiero w następnej kolejności postępowania takie będą prowadzone dla nieruchomości niezabudowanych, przejmowanych pod projektowaną drogę. W ramach prowadzonych postępowań odszkodowawczych, Śląski Urząd Wojewódzki zleci uprawnionym rzeczoznawcom majątkowym sporządzenie operatów szacunkowych, określających wartość przejmowanych nieruchomości. Na tej podstawie wydawane będą indywidualnie, wobec każdego właściciela nieruchomości, stosowne decyzje administracyjne. Od decyzji o ustaleniu odszkodowania, jak od każdej innej decyzji administracyjnej, przysługiwać będzie prawo do wniesienia odwołania.

[BONUSY]

Zgodnie z przepisami specustawy drogowej:

– W przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji ZRID – wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

– W przypadku gdy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu zamieszkałemu w tym budynku albo lokalu, powiększa się o kwotę 10 000 zł w odniesieniu do tej nieruchomości.

Tym samym każdy właściciel, który dobrowolnie wyda nieruchomość, czyli złoży na piśmie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach oświadczenie o wydaniu nieruchomości, oprócz kwoty ustalonej w decyzji odszkodowawczej, otrzyma dodatkowy bonus pieniężny w wysokości określonej powyżej.

[ZALICZKA]

Na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania, za nieruchomości przejmowane na własność Skarbu Państwa, wypłaca się zaliczkę w wysokości 70% odszkodowania ustalonego przez organ pierwszej instancji w decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. Wypłata zaliczki następuje jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim dotychczasowych właścicieli, którzy nie będą się zgadzać z wysokością przyznanego odszkodowania, a chcieliby już otrzymać środki finansowe, np. na zakup nowego mieszkania itp. .

[ODSZKODOWANIE ZA DRZEWA ROSNĄCE NA NIERUCHOMOŚCIACH]

Pojawiają się również liczne pytania, dotyczące masowo wycinanej zieleni, w tym drzew na nieruchomościach przejmowanych pod projektowaną drogę S1. Otóż na mocy decyzji ZRID, nowym właścicielem nieruchomości, jak i rosnącej na nich zieleni, staje się Skarb Państwa. Tym samym drewno pozyskiwane z wycinanych drzew również stanowi własność Skarbu Państwa. Niemniej jednak, odszkodowanie za wywłaszczenie nie dotyczy wyłącznie samej wartości nieruchomości, ale też wszelkich innych składników budowlanych, jak ogrodzenia, kostka brukowa z utwardzenia terenu oraz drzewa. Każdy taki składnik zostanie odrębnie wykazany w operacie szacunkowym i na jego podstawie zostanie ustalona kwota odszkodowania. Tak więc za wycinane drzewa pod projektowaną drogę również przysługiwać będzie odszkodowanie.

[ZMIANY W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ KSIĘGACH WIECZYSTYCH]

Decyzją ZRID zatwierdzone zostały m.in. podziały nieruchomości. Zmianie ulegną właściciele – z dotychczasowych na Skarb Państwa, numery działek oraz ich powierzchnie. Zmiany te zostaną wprowadzone w prowadzonej przez starostę ewidencji gruntów i budynków z chwilą ostateczności decyzji ZRID, czyli w momencie, kiedy upłynie termin na wniesienie odwołania od decyzji, albo też z chwilą rozpatrzenia wszystkich odwołań. Zmiany te dokonają się automatycznie – dotychczasowi właściciele nie będą musieli zgłaszać ich indywidualnie. Również wszelkie zmiany w księgach wieczystych, jak i koszty tych zmian obciążać będą Skarb Państwa – to inwestor wystąpi do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego o ujawnienie w księgach wieczystych dokonanych zmian.

[PRZYDATNE TELEFONY]

 1. Inwestor zadania: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Myśliwska 5, 40-017 Katowice Kierownik Projektu – Pan Adam Stachuła tel.: 32 77 58 915 e-mail: astachula@gddkia.gov.pl
 1. Wykonawca zadania: PORR S.A.

Adres biura budowy:

 1. Chemików 1B (VIII piętro), 32-600 Oświęcim

Kierownik Budowy – Pan Jarosław Gajewski

tel.: 571 225 478

e-mail: S1-II.Contract@porr.pl

 1. Odszkodowania za przejęte nieruchomości: Śląski Urząd Wojewódzki

Oddział ds. Odszkodowań

Zespół do Spraw Odszkodowań II – IFVIIIB

Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała

p.o. Zastępcy Kierownika Oddziału – Pani Joanna Zioło

tel.: 33 813 62 31

31 KOMENTARZE

 1. Jest 23 października 2023 roku. We wrześniu 2022 roku “ukradli” nam część działki i do dzisiaj nie mamy nawet wyceny do odszkodowania. Ja i wszyscy moi sąsiedzi. To państwo jest bandyckie i złodziejskie !!! Chyba tylko właściciele wyburzonych domów dostali 70 % odszkodowania (niektórzy już po wyburzeniu!!!!!). Tym co zabrali ziemię jeszcze nawet jej nie wycenili. Tylko podatek mamy płacić za grunty, których już nie jesteśmy właścicielami, a na których już nawet asfalt wylano.
  Panie Burmistrzu i setko innych urzędników wszelkiej maści – czy wy coś tam robicie, w sprawie mieszkańców Gminy Brzeszcze ???

 2. W dniu 06.02 wojewoda śląski na spotkaniu w urzędzie wojewódzkim z burmistrzem Brzeszcz pokazał fucka byłym właścicielom. Może kiedyś odszkodowania będą wypłacone. Prace dotyczące odszkodowań trwają.
  Wojewoda wydał ZRiD a zapomniał o odszkodowaniach.

  2
  1
 3. Nie rozumiem tylko jednego wywłaszczają ludzi przechodzi ten cały majątek na skarb państwa a kradną wszystko z tych domu jak chcą drzwi okna grzejniki piece

 4. Specustawa z 2003 roku to prawna kradzież nieruchomości. Byli właściciele nieruchomości do tej pory nie otrzymali odszkodowań. Takie jest prawo w “wolnej” Polsce.
  Ta sama sytuacja będzie miała miejsce przy budowie pseudo obwodnicy Brzeszcz. Według koncepcji budowy obwodnicy kilka domów będzie zburzonych, działki staną się własnością państwa. W chwili obecnej nie da się wypłacić odszkodowań bo obowiązuje specustawa.

  18
  6
  • Gdyby Polska była państwem prawa to odszkodowania za nieruchomości pod drogę S1 powinny być wypłacone około 2-2,5 roku temu. Umowa na budowę odcinka Oświęcim- Dankowice została zawarta w maju 2020 r.

   21
   2
 5. oBWODNICA BRZESZCZ TAK JAK JEST ZAPLANOWANA TO JEST NAJBARDZIEJ IDIOTYCZNY POMYSŁ. BUDUJĄ RÓWNOLEGŁĄ DROGĘ DO S1! CZYLI JAK TIR POJEDZIE S1 Z BIELSKA DO OŚWIĘCIMIA TO MA NIBY ZJECHAĆ W BRZESZCZACH NA TĄ NIBY OBWODNICĘ I DOJECHAĆ NIĄ DO OŚWIĘCIMIA? GŁUPOTA! PRZECIEŻ PO TO JEST EKSPRESÓWKA ŻE JEDZIE AŻ DO ZJAZDU NA OŚWIĘCIM I TAM ZJEŻDZA NA OBODNICĘ I JEDZIE NP. DO SYNTHOSU ITP. OBWODNICA Z S1 W BRZESZCZACH MIAŁA BY SĘS GDYBY NP. BYŁA OBWODNICĄ W KIERUNKU DAJMY NA TO KĘT A NIE JAKO DROGA ALTERNATYWNA DO S1. GŁUPTOKI ŻE INO ICH LOĆ!!!!!!!

  17
  7
  • Głos rozsądku ale takich w brzydkich Brzeszczach jest za mało. Jest populistyczne hasło “obwodnica musi być” i ciemnota to kupuje i jeszcze się oburza gdy ktoś myśli inaczej. 10 lat temu ‘specjaliści’ mówili (na spotkaniu w domu kultury) że jeżeli do 10 lat nie powstanie S1 to wszyscy staniemy w korku. Jak nie stałem w korku tak nie stoję. Brzeszcze są za małe a miejscem największych korków jest rondo z węglarką, które ma ledwo 3 drogi i jest samo rondo niewydolne. Do ronda od strony brico ustawiono jakieś szarobetonowy mur oddzielający pasy ruchu. Jest to kolejny brzydki element Brzeszcz.

   3
   8
 6. najspokojniejsze i najładniejsze tereny Brzeszcz, gdzie jest główna trasa spacerowa i rowerowa postanowili zabetonować i rozwalić. Tak, mogliśmy protestować kiedy ustalali trasę, ale co by to dało? Dlaczego nie mogli zrobić tej drogi wzdłuż torów tylko muszą na polach i lasach budować i niszczyć nieliczne już drzewa i zieleń, która się zmniejszyła np po idiotycznej wycince przy parku przy Dworcowej (a nawiasem mówiąc wycięli ponad 50-letnie drzewa żeby posadzić młode drzewka o średnicy pnia 4 cm… gdzie tu logika….)

  23
  25
  • nie wspominając o tym, że pewnie na spółce pastwiskowej wybudują stację benzynową, sklep, potem pewnie lipki wytną i zrobią wielkie osiedle i będzie tak jak wszędzie… beton, szaro i nijako

   25
   18
  • Leśnicy też mówią: “to co, że wycinamy lasy. Przecież sadzimy nowe drzewka.” Ktoś powiedział, że to jest tak jakbyśmy zburzyli Wawel i szczycili się nowym zamkiem w Stobnicy.

   24
   19
  • Na wiosne nad Wisłą było słychać śpiew różnego ptactwa, mieszkam rzut beretem, teraz będą samochody zagłuszać wszystko

   15
   17
  • ale dlaczego wzdłuż torów? Moja rodzina i sąsiedzi mamy tam domy i tam mieszkamy. Może lepiej przez bloki? Przecież tak fajnie płacą… 🙂
   Dobrze się dysponuje kogoś terenem. Będziemy mieć drogę, drogi są potrzebne, ale tam niech wyburzą wzdłuż torów, bo nad Wisłą to “ja” spaceruję. Wyjdę sobie z pieskiem z bloków, przejdę przez domki, wypuszczę pieska na wykoszony trawniczek koło bramy, niech tam zrobi kupkę. Potem pójdę nad Wisłę, zostawię tam śmieci (butelkę po piwie, papierek po cukierku), przecież ktoś posprząta. A teraz budują tam drogę… łobuzy jedne…
   Powiem tak. Mentalność blokersa mnie rozwala. To jest stan umysłu. Jakieś wypatrzenie myślenia…
   Pani “załamana” – to nie jest trasa spacerowa. To jest wewnętrzna droga do domów, wybudowana przez i dla mieszkańców. Ręce precz od wyburzania domów. To są wielkie tragedie tych ludzi. Dorobek całego życia pod gąsienicami koparek. Zastanówcie się ludziska…

   22
   6
   • do Dziadek:
    “wzdłuż torów” miałam na myśli tam gdzie już wycięli Borkówkę, albo ostatecznie od strony Lipowej, ale blisko torów a nie na środku pola, przed nosem ludzi, którzy dopiero, co się tam wybudowali. A w zasadzie wystarczyłoby odjechać do 1 km dalej w stronę Miedźnej i tam są puste pola, nie trzeba nic wyburzać, nikogo wysiedlać ani wycinać żadnych drzew.

    1
    2
 7. Tu jest kilka domów a przy megalomańskim lotnisku CPK to wysiedlane są całe wioski. To dopiero jest skurw….stwo. Oczywiście te kilka domów to tez tragedia dla ich właścicieli.

  17
  20
  • Życzę ci byś też kiedyś został postawiony w ich sytuacji. Co to jest dobra dla tysięcy? Dla kierowców, którzy szybciej dostana się w określone miejsce? Mogę zrozumieć wysiedlenia np. przy budowie zbiorników wody, zapór itp. ale po to by jeździć szybciej?

   27
   20
  • Panie “On”, szkoda, że nie jesteś tą jednostką, która traci dom, dla dobra ogółu. Wiem, że nie da się drogi zaprojektować tak, żeby nikt nie stracił dachu nad głową, ale chociaż głupot nie gadaj. Na Lisicy dwa domy z czterech już wyburzono. Do tego Trzniniec, Jaźnik – po kilka domów. Pieniądze ci ludzie dostaną za kilka miesięcy, a dzisiaj pod most. Dlatego pozostali jeszcze się nie wyprowadzili, bo nie mają gdzie, nie mają za co. Mi zabrali kilka arów działki. Wyceny jeszcze nie mam, a odszkodowanie mamy dostać za 12 – 18 miesięcy. Na razie mam tylko wydatki na ogrodzenie, bo wszyscy mają nas gdzieś… Za domem miałem las, starorzecze Wisły. Teraz mam ciężarówki przed domem. Dojazd do domu: samo błoto na asfalcie, dziury, kałuże na szerokość całej drogi. Buty z błota i spodnie do połowy brudne. Wracając do domu z pracy muszę się mijać na wąskiej Lisicy z kilkoma ciężarówkami. Trawniki przed płotami mamy rozjeżdżone, wjazdy poniszczone. Za domem ciężarówki, koparki… sama radość. Tak więc Panie On, proszę, bardzo proszę, hamuj…
   Panie Burmistrzu, proszę się zainteresować życiem mieszkańców swojej gminy, których domy, działki kolidują z budowaną drogą S1. My tez płacimy podatki i jesteśmy wyborcami. I będziemy pamiętać…

   44
   6
 8. A wisienką na tym ” torcie” i jeszcze większy burdel będzie budowa obwodnicy Brzeszcz.Trzeba ją zbudować do końca budowy S1, bo Brzeszcze się zakorkują. To wina “inaczej myślących” radnych którzy pod wodzą Pana Wawro uchwaliła uchwałę która zabroniła budować drogi S1 wzdłuż torów która byłaby obwodnicą Brzeszcz bo kopalnia ważniejsza. Jaka władza takie Brzeszcze.

  31
  15
  • Poroniona jest trasa obwodnicy Oświęcimia, która spowoduje masowe zjeżdżanie z S1 (ad strony Bielska) w Brzeszczach by dostać się na nowe mosty na Sole: w Oświęcimiu i Łękach. A tzw obwodnica Brzeszcz to tylko wyrzucenie aut z Brzeszcz i skierowanie ich do Rajska. Obok kościoła w Rajsku będzie kumulacja: auta z S1 i autka z Wilamowic. A można było zaprojektować obwodnicę wspólną dla Brzeszcz i Rajska? Można było, ale powiat, który powinien to koordynować zajmuje się przede wszystkim Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Ludzie teraźniejsi mało ich interesują.

   24
   14
 9. A tak szczerze, to na chuj komu ta trasa potrzebna? Wątpię, żeby nagle ludziom z Brzeszcz zaczęło się opłacać dojeżdżać codziennie do roboty do Katowic, albo w inne miejsca w tamtym regionie. Rozpierdalają najspokojniejsze tereny naszej gminy!! Słów brakuje! Trudno podjechać 12km do Pszczyny gdzie już jest podobna trasa??

  23
  42
  • nie dało się otworzyć budowy trasy w Pszczynie – wstęgi już dawno przeciął i “zamienił na głosy” kto inny 😉 Nowe inwestycje to nowe wstęgi. Nowe inwestycje to tez nowe łapówki, prowizje, udziały, ciche spółki, załatwienia, kontrakty = PIENIĄDZE. Na czym się najlepiej zarabia ? “Prawdziwe pieniądze zarabia się na tylko na drogich słomianych inwestycjach..” Pozdrawiam

   7
   15

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Proszę podać swoje imię tutaj