Jak podaje strona Urzędu Gminy, w lutym rozpoczęła się akcja roznoszenia decyzji podatkowych na rok 2019.  Osoby doręczające decyzje posiadają stosowne identyfikatory, umożliwiające weryfikację pracownika Urzędu Gminy. Doręczanie może odbywać się w dni powszednie oraz w soboty i niedziele. Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie daty oraz czytelnych podpisów na potwierdzeniu zwrotnym odbioru.

Magistrat przypomina o konieczności terminowego regulowania zobowiązań wobec Gminy Brzeszcze z tytułu:
1. Podatku od nieruchomości od osób fizycznych, który płatny jest w terminach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. 15 marca.
2. Podatku od nieruchomości od osób prawnych, który płatny jest do 15 – go dnia każdego miesiąca z wyjątkiem 1 raty płatnej do 31 stycznia danego roku. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. 31 stycznia.
3. Podatku od środków transportowych, który płatny jest w dwóch ratach w następujących terminach: do 15 lutego i do dnia 15 września danego roku podatkowego.
4. Opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego, którą należy wpłacać bez wezwania do dnia 15 stycznia każdego roku.

Najszybszym sposobem uiszczenia opłat jest zapłata przelewem bankowym.
Rachunek bankowy nr 59 8446 1016 2002 0075 2374 0026 jest właściwy do dokonywania wpłat m.in. z tytułu: wieczystego użytkowania gruntu, opłaty za wydanie zaświadczenia, opłaty skarbowej, planistycznej, za wynajem lokali i gruntów, dzierżawy gruntów, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty targowej, opłaty za reklamę, opłaty za media, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, dodatek mieszkaniowy, darowizny, wpłaty od rodziców dzieci biorących udział w projektach edukacyjnych.

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz opłatę za gospodarowanie odpadami należy wpłacać wyłącznie na indywidualne numery rachunków bankowych wskazanych w decyzjach i książeczkach opłat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.