Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z dniem 01.01.2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów.

Fakt przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Brzeszcze w prawo własności tych gruntów oraz wysokość opłaty przekształceniowej Burmistrz potwierdza zaświadczeniem wydanym z urzędu. Zaświadczenia wydawane będą sukcesywnie.

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu wnosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu roczną opłatę przekształceniową. Opłata wnoszona jest przez okres 20 lat. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia.
Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r., w pozostałych latach opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Szczegółowe dane dotyczące płatności określone zostaną w zaświadczeniu.
WALORYZACJA OPŁATY Opłata za przekształcenie może podlegać waloryzacji zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Waloryzacji opłaty burmistrz dokonuje z urzędu albo na wniosek właściciela nieruchomości, nie częściej niż raz na 3 lata od dnia dokonania ostatniej waloryzacji. Zwaloryzowana opłata obowiązuje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano waloryzacji.

UJAWNIENIE PRAWA WŁASNOŚCI

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie wydane przez burmistrza potwierdzające przekształcenie. Zaświadczenie stanowi także podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę, w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości.
Zaświadczenie burmistrz z urzędu przesyła do Sądu Rejonowego.

WYKREŚLENIE ROSZCZENIA Z KSIĘGI WIECZYSTEJ

Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej burmistrz wydaje z urzędu zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę.
Od wniosku o wykreślenie wpisu roszczenia Sąd pobiera opłatę stałą w wysokości:
► 250 zł – w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej;

     ► 75 zł – w pozostałych przypadkach.
OPŁATA JEDNORAZOWAWłaściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej uiszczenia w kwocie pozostałej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu jej spłaty.
Na podstawie uchwały Nr II/23/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20.12.2018 r. osobie fizycznej lub spółdzielni mieszkaniowej przysługuje bonifikata od opłaty jednorazowej za przekształcenie w wysokości:

   a) 60% – w przypadku gdy opłata zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
    b) 50% – w przypadku gdy opłata zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu,
    c) 40% – w przypadku gdy opłata zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
    d) 30% – w przypadku gdy opłata zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
    e) 20% – w przypadku gdy opłata zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
    f) 10% – w przypadku gdy opłata zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.
Ww. uprawnienie przysługuje w przypadku, gdy spełnione są równocześnie poniższe warunki:
   1. osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielnie mieszkaniowe wniosą opłatę jednorazową za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.

   2. osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielnie mieszkaniowe nie posiadają zaległości finansowych wobec Gminy Brzeszcze.

Wskazanym jest aby właściciele gruntu zainteresowani skorzystaniem z bonifikaty zgłaszali Burmistrzowi Brzeszcz zamiar wniesienia opłaty jednorazowej po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie.
W przypadkach nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, przed zgłoszeniem zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej należy uregulować stan prawny nieruchomości w księgach wieczystych i ewidencji gruntów i budynków.POMOC PUBLICZNA

Przepisy ustawy o przekształceniu […] stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, który wykorzystuje nieruchomość podlegającą przekształceniu do prowadzenia działalności gospodarczej, powinien złożyć organowi oświadczenie w tej sprawie oraz – w terminie 3 miesięcy od daty przekształcenia – może zgłosić zamiar wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia na zasadach określonych w art. 7 ust. 6a ustawy, tj. przez okres odpowiednio 99, 50, 33 lat lub inny w zależności od stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

(Tekst: brzeszcze.pl)

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.